‘നാനോ‘മുകുന്ദന്‍ / കാര്‍ടൂണ്‍
എം.എസ്.പ്രകാശ്

ദൂരം.....അരികെ..! / കാര്‍ട്ടൂണ്‍
എം.എസ്.പ്രകാശ്