മതമുള്ള ജീവന്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിനൊരു യു.ഡി.എഫ് പാഠഭേദം
എം.എസ്.പ്രകാശ്

അമ്മേ തൊട്ടാല്‍.. തട്ടൂം..!/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

KCBC പ്രസവമത്സരം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്