ആള്‍ദൈവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍/ കാര്‍ടൂണ്‍

എം.എസ്.പ്രകാശ്

വലിയ ദൈവങ്ങളും ചെറിയ ദൈവങ്ങളും/ കാര്‍ടൂണ്‍
എം.എസ്.പ്രകാശ്

ക്രിക്കറ്റ് ത‌മ്പ്രാക്കന്മാര്‍/ കാര്‍ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്