ക്രിക്കറ്റ് ചന്ത/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്കാരം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്