കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്കാരം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

6 comments:

എം.എസ്.പ്രകാശ് said...

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംസ്കാരം/കാര്‍ട്ടൂണ്‍

ഫസല്‍ said...

കുളിക്കാതെ, പരിപ്പവട തിന്ന്, ബീഡി വലിച്ച്, താടി വളാര്‍ത്തിയൊക്കെ നടക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വഴി മാറി നടന്നതിലും

കൊള്ളാം

Malabei said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

mayavi said...

പാര്‍ട്ടിയിലെ അണികളെ പിടിച്ച് നിര്‍ത്തിയിരുന്നത് മദ്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു എന്നത് ഒരുസത്യംമാത്രം,(എന്ത് പാര്‍ട്ടിക്ളാസിനെപ്പറ്റിപ്രസംഗിച്ചാലും നാടിലെ കൊച്ചു പിള്ളാരെ പാര്ട്ടിയേലാകര്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാ വൃത്തികേടുകള്ക്കും സമ്മതം നല്കിയിരുന്നു, അതിന്തെ ബാക്കിപത്രങ്ങളാണ്‍ കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകങ്ങള്)

Ivan said...

Sorry. Look please here

Dinos said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

Post a Comment