ഒരാള്‍ കൂടി....


എം.എസ്.പ്രകാശ്

റിയാലിറ്റി സ്വയംവരം


ഒടുവില്‍ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ സ്വയംവരവും നടന്നു!