മലയാളിത്തം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

മലയാളിയുടെ ചന്ദ്രയാന്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍
എം.എസ്.പ്രകാശ്

വിദ്യാരംഭം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


സാംസ്കാരികനായകന്മാര്‍ വക വിദ്യാരംഭം..