അച്ഛനെപ്പേടി/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

ജീവന്റെ യാത്രാമൊഴി/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

ഏകലോചനം/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


ആണവകരാര്‍ ആട്ടക്കഥയില്‍ നിന്ന്- നിരന്തരപരിശീലനം കൊണ്ട് ഒട്ടും ക്ലേശമില്ലാതെ ഏകലോചനം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രി ഇ.അഹമ്മദ്.

ന്യൂ കേരളാ ഹര്‍ത്താല്‍ സര്‍വീസ് /കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്