അച്ഛനെപ്പേടി/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

1 comments:

maravan said...

സത്യം കാലം പൊകെ പൊകെ അമ്മ മാര്‍
കുട്ടി കളെ പേടിപ്പിക്കാന്‍ അഛനെ വിളിക്കും
എന്ന വാക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചരൃത്തില്‍
വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് വര ഉദ്ദേശിിഛടുത്ത്
തന്നെ കൊളളുന്നു

Post a Comment