ഫെസ്റ്റിവല്‍ ജീവി/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്

ലഫ്.കേണല്‍ മോഹന്‍ലാല്‍/ കാര്‍ട്ടൂണ്‍


എം.എസ്.പ്രകാശ്